Årsstämman 2024

Föreningen avhöll årsstämman 2024 den 6 februari i Föreningslokalen.
Efter föredragning av verksamhetsårets förvaltningsberättelse där det gavs tillfälle till frågor, samt av Revisorernas uttalande, lades dessa med godkännande till handlingarna. Härefter vidtog val enligt följande:

Efter förslag av valberedningen om att styrelsen fortsatt ska bestå av 5 ledamöter omvaldes styrelseledamöterna Johan Badenfelt, Kristian Hansson och Mats Nilsson  för en tid av två år. Sven Andersson (ordf) och Lars Henriksson är båda valda med ett år kvar av mandatperioden.

Valberedningen föreslog omval av Afrodita Cristea, Bo Revision, till föreningsvald revisor för en ny tid av 1 år.
Stämman valde enligt valberedningens förslag.
Efter förslag från styrelsen omvaldes Ingegerd Larsson och Eva Lundgren till att utgöra föreningens valberedning för ytterligare en period om 1 år. Ingegerd Larsson utsågs till sammankallande.

Inga motioner från medlem förelåg för behandling.

Från styrelsen förelåg en proposition med hemställan om beslut av reviderade Stadgar.
Efter föredragning av de reviderade stadgarna och speciellt § 1 och § 18
Beslutades att i en första sittning av två, godkänna de av styrelsen framlagda förslagen till ny text i stadgarna.
För att beslutet skall vara godkänt och lydelsen i stadgarna vara gällande krävs två stämmobeslut. En extra stämma kommer att kallas till under våren.

Rutiner vid överlåtelser

 

Vid en välbesökt träff med fastighetsmäklare i vår region, genomförd av HSB Nordvästra Skåne, behandlades bland annat trender på bostadsmarknaden samt erfarenheter från samarbetet mäklare – HSB.

Bland annat framkom att  det fortfarande är en stark trend på bostadsmarknaden, dock inte med de stigande överlåtelsevärden som varit, men ett fortsatt ökat antal överlåtelser.

Läget och bostadsrättens status/skötsel har en stark påverkan på prisbilden. De bostadsrättsföreningar som aktivt arbetar med att vårda sina värden ser ofta en omedelbar effekt på bostädernas attraktivitet på marknaden.

Vid träffen framkom att bostadsrätternas attraktivitet i vår region även framöver kommer att vara hög med stor variation mellan olika områden.

Nordvästra Skåne har en stark nettoinflyttning och många människor vill bosätta sig här.  Forskning som genomförts pekar på en fortsatt mycket stark bostadsmarknad i hela västra Skåne.
Viktigt för alla parter att överlåtelserutinerna fungerar friktionsfritt

Det finns vissa brister i rutinerna vid överlåtelser som måste rättas till. Nedan finns några punkter som vi särskilt vill peka på:

Det är viktigt att ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningen behandlas skyndsamt och utan dröjsmål. Nedanstående punkter angående medlemskapsprövning måste alltid följas av bostadsrättsföreningen.

Inom Brf Palsternackan har vi som målsättning att behandla ansökan och lämna meddelande till mäklare och HSB och i förekommande fall, till bostadsrättsinnehavaren, inom en vecka från att vi erhållit ansökan.

  • När försäljning sker via mäklare skall bostadsrättsföreningen alltid meddela aktuell mäklare om medlemskap beviljats eller ej. Medelandet skall alltid ske skriftligen -brev eller fax.
  • När försäljningen sker utan mäklare skall bostadsrättsföreningen meddela säljaren  (oftast bostadsrättsinnehavaren eller dennes ombud).
    Kopia på godkännande av medlemskap skall alltid skickas skriftligen (brev eller fax) till HSB Nordvästra Skåne. Detta är en förutsättning för att överlåtelsen skall kunna registreras.
  • Originalavtal skall alltid sändas till HSB Nordvästra Skåne där arkiveringsskyldigheten finns.
  • Pantnoteringar får ej undertecknas av bostadsrättsföreningens firmatecknare. Pantnotering skall sändas till HSB Nordvästra Skåne för notering i lägenhetsregistret.
  • Vid överlåtelse skall bostadsrättsföreningen inte göra någon besiktning. Om styrelsen gör tillsyn vid överlåtelsen skall det understrykas att denna inte skall förväxlas med en eventuell besiktning.   Det finns stor risk att bostadsrättsföreningen ikläder sig ett ansvarsförhållande om köparen/säljaren uppfattar en närvaro från föreningen som en besiktning av bostadsrätten.

Frågor kring rutiner vid överlåtelser besvaras av Yvette Andreasson, 042-19 95 09, på HSB Nordvästra Skåne.

Förbättring av vår miljö

2024-03-08

Förbättring av utemiljön kommer att påbörjas under våren 2024, bl.a. kommer vi att iordningställa de befintliga uteplatserna med fler bänkar.

Vi vill fortsatt påminna om att cyklar, dörrmattor, skor och blomkrukor inte får ställas i trapphusen.
Barnvagnsutrymmen är i första hand avsett för barnvagnar men även rollatorer kan med fördel ställas där.
Cyklar får under inga omständigheter ställas i dessa utrymmen. Cykelplatser finns att hyra för en billig peng i föreningens cykelgarage på Kristinelundsgatan eller Koppargatan.