Årsstämman 2024

Föreningen avhöll årsstämman 2024 den 6 februari i Föreningslokalen.
Efter föredragning av verksamhetsårets förvaltningsberättelse där det gavs tillfälle till frågor, samt av Revisorernas uttalande, lades dessa med godkännande till handlingarna. Härefter vidtog val enligt följande:

Efter förslag av valberedningen om att styrelsen fortsatt ska bestå av 5 ledamöter omvaldes styrelseledamöterna Johan Badenfelt, Kristian Hansson och Mats Nilsson  för en tid av två år. Sven Andersson (ordf) och Lars Henriksson är båda valda med ett år kvar av mandatperioden.

Valberedningen föreslog omval av Afrodita Cristea, Bo Revision, till föreningsvald revisor för en ny tid av 1 år.
Stämman valde enligt valberedningens förslag.
Efter förslag från styrelsen omvaldes Ingegerd Larsson och Eva Lundgren till att utgöra föreningens valberedning för ytterligare en period om 1 år. Ingegerd Larsson utsågs till sammankallande.

Inga motioner från medlem förelåg för behandling.

Från styrelsen förelåg en proposition med hemställan om beslut av reviderade Stadgar.
Efter föredragning av de reviderade stadgarna och speciellt § 1 och § 18
Beslutades att i en första sittning av två, godkänna de av styrelsen framlagda förslagen till ny text i stadgarna.
För att beslutet skall vara godkänt och lydelsen i stadgarna vara gällande krävs två stämmobeslut. En extra stämma kommer att kallas till under våren.

Förbättring av vår miljö

2024-03-08

Förbättring av utemiljön kommer att påbörjas under våren 2024, bl.a. kommer vi att iordningställa de befintliga uteplatserna med fler bänkar.

Vi vill fortsatt påminna om att cyklar, dörrmattor, skor och blomkrukor inte får ställas i trapphusen.
Barnvagnsutrymmen är i första hand avsett för barnvagnar men även rollatorer kan med fördel ställas där.
Cyklar får under inga omständigheter ställas i dessa utrymmen. Cykelplatser finns att hyra för en billig peng i föreningens cykelgarage på Kristinelundsgatan eller Koppargatan.